1. etapa LONDÝN

    

             Berta společně s dalšími uchazeči o námořnické řemeslo předstupuje před Admirála, který pronáší svou řeč:


"Vítám vás. Jsem Admirál. A  vy jste ti, kteří se chtějí stát opravdovými námořníky?

A hle, nejsi ty ta známá cestovatelka Berta?

I ty se chceš  vydat objevovat nové země?  I ty se chceš s ostatními námořníky

vydat na moře, čelit nemocem, nepohodlí, pirátům, mořským příšerám a duchům?

Než si tě a další námořníky najmu do posádky pro lodě slovutné Východoindické obchodní společnosti,

musím mít jistotu, že se při první vlně všichni nesesypete jako ubrečené děti!
Zde přítomná přijímací komise zhodnotí vaši zdatnost a určí,
kdo z vás je schopen plavby. Ani si někteří  ustrašenci nevybalujte věci,

někteří z vás možná pojedou za chvíli zpět domů!"


      Všichni uchazeči postupně předstupují před Admirála a přijímací komisi a podrobují se vstupní prohlídce. Ta se skládá ze tří částí: 1. lékařské prohlídky (zuby, slepota), 2. zkoušky pracovních schopností (práce s lanem, rovnováha, potápění), 3. zkoušky speciálních schopností (znalost námořn. písní, námořnického pití).

     Ten, kdo uspěje stane se řádným členem posádky. Námořníci obdrží námořnické hodnosti: kapitán, navigátor a člen posádky a vydají se ke svým lodím.

Ahoj.           Všem adeptům se podařilo zdárně projít přijímací prověrkou. Námořníci byli přijati do stavu námořnického a byli roděleni do 3 posádek, vždy po 4 námořnících. Kapitáni si vybrali své lodě. Před námořníky předstoupil Admirál a přečetl text Zakládací listiny Východoindické obchodní  společnosti, se sídlem na Leaden Hall street v Londýně, do které byli námořníci přijati:

Její Jasnost, královna Alžběta z boží milosti, vládkyně Anglie, hlava anglikánské církve,

svým laskavým rozhodnutím svoluje a zakládá Východoindickou obchodní společnost. Tato společnost má
své sídlo v Londýně a je spravována obchodní radou. Založena je za účelem obchodního styku s oblastí Východní Indie.
Zisk z tohoto obchodu připadá, po řádném zdanění, radě společnosti a je na jejím uvážení, jak s ním naloží. Zástupci
Východoindickéobchodní společnosti, vybaveni pověřovací listinou, požívají práv a ochrany jako oficiální vyslanci
královny Anglie. Musí chránit její čest a jsou zplnomocněni jejím jménem zabírat a spravovat nová území v souladu

s mezinárodní úmluvou o demarkačních liniích z roku 1529.


Tolik královnina vůle.  

Admirál hovoří:

"Nyní se vydejme na náročnou výpravu a pokusme se o urychlené vyplutí směrem Východní Indie. Vedením výpravy jsem pověřen já, Admirál Sir Karel I. Veškeré přípravy na cestu budiž provedeny neprodleně. Do stejné  oblasti totiž míří lodi dalších společností.

Cílem cesty je prozkoumat obchodní možnosti, navázat kontakty a se ziskem prodat nebo směnit vezené zboží. Nesmíme opomenout bezpečnostní rizika, neboť cestou čekají nástrahy pirátů. S těmi je třeba se vypořádat!"